Phương pháp Finger Math - Các ví dụ minh họa

Các ví dụ minh họa sử dụng bàn tay trái

Các phép tính trong ví dụ minh họa này:
10 +10 +20 -30 = 10
10
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 10

+10
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

+20
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

90 -20 +10 -30 = 50
90
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 90

-20
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

+10
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

80 +10 -30 -50 = 10
80
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 80

+10
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-50
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

10 +50 +20 -10 = 70
10
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 10

+50
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

+20
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-10
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

40 +50 -30 +20 = 80
40
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 40

+50
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

+20
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

50 +40 -20 -30 = 40
50
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 50

+40
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-20
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

20 +70 -30 +10 = 70
20
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 20

+70
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

+10
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

60 -10 +30 -40 = 40
60
Bắt đầu nhé
Số đếm đầu tiên là 60

-10
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

+30
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay

-40
Cộng 0 hay trừ 0 thì ta giữ nguyên hai tay